Albrechtice v Jizerských horách 518 +420 601 572 629

 

Seznamte se s naším ubytovacím řádem

 

 1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti. 2. Požádá-li ubyt. host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 2. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je provozovatel penzionu nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
 3. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 4. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat nejdříve ve 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 5. Donášení a konzumace vlastního alkoholu a potravin do veřejných prostorů penzionu není dovoleno, pokud není s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem domluveno jinak.
 6. V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 7. Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. V případě, že host bude používat el. zařízení bez souhlasu provozního nebo jeho zástupce, bude host vykázán z pokoje a položená mu pokuta až 5000 Kč. 
 8. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna. Po 19 hodině je host povinen za sebou zamykat hlavní vchod penzionu.
 9. Kouření je zakázáno ve všech prostorách penzionu.
 10. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu (500 Kč) tímto způsobenou. Penzion Sally, Albrechtice v Jizerských horách 518, 468 43 Tel.: +420 601 572 629, E-mail: info@penzionsally.cz
 11. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách penzionu.
 12. Za škody způsobené hostem na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů.
 13. Penzion neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu a odložených, pokud tyto věci nebyly uloženy na místě k tomu vyhrazené. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do vlastní úschovy proti potvrzení.
 14. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na určených místech. Není dovoleno ponechání motoru v chodu.
 15. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb penzionu přijímá provozovatel penzionu nebo jeho zástupce.
 16. Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny ve vstupním vestibulu penzionu.
 17. Host ubytovaný v tomto penzionu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má vedení penzionu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
 18. Vstup na okolní pozemky penzionu, zahradu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.
 19. Rezervační poplatek (50% z celkové ceny ubytování) je nutné uhradit nejpozději do 5-ti pracovních dnů od vystavení zálohové faktury. Rezervační poplatek je nevratný, bude však nabízen náhradní termín do konce téhož roku, ve kterém jste chtěli jet. Zbylá částka bude hrazena hotově při příjezdu.